Haitian-American Apostolate

• Chak dimanch, nou genyen lamès an Kreyol a 2h30 PM, epi lames an fransè a, dènye dimanch chak mwa.

• Chak samdi a 3hPM nan Lekòl pawas”Our Lady of Hope”, Sr. Cécilia Duchesne, FDM, ap tann tout timoun ki gen laj 3 lane pou rivé 6 lané nan fòmasyon ki ap fèt pou yo.

• Madam Joceline Charles okipe Jèn yo ki gen laj 13 lane pou rive 18 lane. N’ap ankouraje tout paran yo pou mennen timoun yo nan reyinyon, epi ankouraje jèn yo tou pou vini patisipe.

• N’ap fè tout fanmy yo konnen ke genyen “baptèm” chak twazyèm samedi nan mwa yo. Fòk nou pa bliye ke lè nap chwazi marenn ak parenn yo, fòk yo se katolik, epi fòk yo konnen vini legliz. Pou nou ka pran randevou Sr.Cécilia rele li nan nimero sa yo 516 997-8727 or 516 333-8795.

• Chak samdi swa apati 7h PM nou genyen “lapriyè karismatik” nan chapèl lekol St.Brigid la. Chak dezyèm samedi lapriyè karismatik la ak expozisyon Sen sakreman fèt nan legliz apati 8h30 PM. Nap tan nou tout.

• Pou tout aktivite pelerinaj yo ak lapriyè karismatik yo, rele Carismène Estimé nan nimero: 516 770 3248.

• Tout moun ki genyen proje “marye”, “reprann lakominyon”, “konfime”, se pou yo rele Sr.Cécilia nan nimero saa: (516) 333-8795

• Pa bliye ranpli “Census la”, nou tout ki ta renmen anregistre pou vini mamb youn nan kominote yo. N’ap jwenn ti livrè saa le nou apènn rantre legliz la ak nan biwo pawas. N’ap pran li, nap ranpli infomasyon yo mande nou yo. Epi nap remet bay secretè ki nan biwo a. lap fè swivi tout bagay pou nou epi konsa nap vini mamb.

• Chak premye samedi nan chak mwa, “asosye Monfoten” gen lames nan “Shrine Our lady of Island” , Eastport ak tout mamb yo apati 2h PM. Tout fidèl yo invite tou. Nap tan nou tout.